دکتر عاصم عبداله پور

مدير عامل

تخصص :دکترای شیمی

تلفن :  44525413
پست الکترونيکي :
Dr.Abdollahpour@razakpharma.com

حسین واعظ سلطانی

معاونت مالی و عضو موظف هیأت مدیره

تخصص :مالی

تلفن :44525414
پست الکترونيکي :
Soltani@razakpharma.com

مهندس صمد بابایی

معاونت اداری و منابع انسانی

تخصص : منابع انسانی

تلفن : 44525552
پست الکترونيکي :
Babaei@razakpharma.com

دکتر هوشنگ قاسمی

معاونت بهره برداری و مدیر کارخانه

تخصص : دکترای حرفه ای داروسازی

تلفن :44576728
پست الکترونيکي :
Ghasemi@razakpharma.com

دکتر اصغر حیدری

معاونت تضمین کیفیت و مسئول فنی محصولات انسانی

تخصص : داروسازي

تلفن : 44525551
پست الکترونيکي :
Heydari@razakpharma.com

دکتر شیدا جباریان

مدير آزمايشگاه و کنترل کيفيت ومدير تحقيقات و طرح‏ هاي توسعه اي

تخصص : داروسازي

تلفن : 44525408
پست الکترونيکي :
Jabarian@razakpharma.com

مهندس کیوان مرآتی

مدیر امور مالی

تخصص : کارشناس ارشد مالی

تلفن : 44525418
پست الکترونيکي :
Merati@razakpharma.com

دکتر رویا آریا

مسئول فني داروهای طبیعی و مکمل های تغذیه ای و رئیس توسعه محصول

تخصص : داروسازی

تلفن :44537026
پست الکترونيکي :
Aria@razakpharma.com

مهندس محسن دانشی کهن

مدير مهندسي، تعميرات و نوسازي

تخصص : مدير مهندسي، تعميرات و نوسازي

تلفن : 44537023
پست الکترونيکي :
Daneshi@razakpharma.com

حسن عرب

مدیر حراست

تخصص :مدیریت

تلفن : 44525416
پست الکترونيکي :
Arab@razakpharma.com

دکتر زینب ماپار

مسئول فنی و مدیر تضمین کیفیت داروهای دامپزشکی

تخصص :دامپزشک عمومی

تلفن :44525409
پست الکترونيکي :
Mapar@razakpharma.com

مهندس علی احمدی لیوانی

مدیر طرح و توسعه

تخصص :کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن : 44525547
پست الکترونيکي :
Ahmadi@razakpharma.com

دکتر علی درودیان

مدير تولید داروهای انسانی

تخصص : داروسازی

تلفن : 44525409
پست الکترونيکي :
Dorodian@razakpharma.com

دکتر امیر رضا آدرنگی

مدير بازاریابی محصولات انسانی

تخصص : دکترای مهندسی پزشکی

تلفن : 44567023
پست الکترونيکي :
Adrangi@razakpharma.com

مهندس علی یوسفی حسینی

مدير حسابرسی داخلی

تخصص : کارشناسی حسابداری

تلفن : 44525417
پست الکترونيکي :
Hoseini@razakpharma.com

محصولات دامپزشکی