دکتر عاصم عبداله پور

مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

دکترای شیمی تجزیه

فرهاد همدانی

عضو موظف هیئت مدیره و معاونت مالی و اقتصادی

 کارشناسی ارشد حسابداری

دکتر محسن همدانی

عضو هئیت مدیره

دکترای تخصصی سم شناسی

دکتر قیس بدری

رئیس هیئت مدیره

دکترای داروسازی

دکتر سید حمید جمالدینی عزآبادی

عضو هئیت مدیره

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

محصولات دامپزشکی