1 مشخصات بیمار
2 مشخصات عارضه جانبی
3 مشخصات دارو
4 مشخصات گزارش کننده
محصولات دامپزشکی